Regulamin Nagrody im. Macieja Frankiewicza

 

Nagroda jest ufundowana dla upamiętnienia postaci Macieja Frankiewicza – człowieka prawego serca, wielkiej odwagi i konsekwencji w działaniu.

Wiceprezydenta Miasta Poznania wiele razy udowadniającego, że niemożliwe jest możliwe, że warto w życiu mieć pasję, marzenia i je realizować.


Nagroda jest przyznawana osobom o cechach charakteryzujących Macieja Frankiewicza:

 • niezłomność, odwaga, połączona z umiejętnością natychmiastowej reakcji na zagrożenie i podejmowaniem ryzykownych działań
 • miłość do Ojczyzny
 • krzewienie postaw patriotycznych w codziennym życiu
 • prawość intencji i uczciwość w działaniach
 • poczucie odpowiedzialności za podejmowane decyzje, ochrona i opieka nad innymi
 • optymistyczne spojrzenie na świat i otaczających go ludzi
 • pogoda ducha, humor, umiejętność cieszenia się nawet małymi sukcesami
 • rozbudzanie w innych pasji i zachęcanie do efektywnego działania
 • życzliwy stosunek do otoczenia

I. Postanowienia ogólne

§1.

Organizatorem konkursu jest Fundacja Macieja Frankiewicza. Mecenasem konkursu i Fundatorem Nagrody im. Macieja Frankiewicza jest Fundacja PKO Banku Polskiego SA z siedzibą w Warszawie ul. Puławska 15; 00-515 Warszawa.

§2.

1. Nagroda im. Macieja Frankiewicza ma formę statuetki, dyplomu, oraz nagrody pieniężnej dla laureata.

2. Poza nagrodą główną przyznawanych jest także do 9 wyróżnień. Wyróżnienia mają formę dyplomów i nagród rzeczowych.

§3.

W konkursie mogą uczestniczyć osoby, które w dniu przyznania nagrody skończyły 15 lat, a nie przekroczyły wieku lat 25, wyróżniające się postawa patriotyczną, krzewieniem patriotyzmu wśród rówieśników, stanowiące przykład umiłowania Polski we współczesnym społeczeństwie.

 

II. Tryb przyznawania nagrody

§4.

Nagroda im. Macieja Frankiewicza przyznawana jest corocznie przez Kapitułę Nagrody.

§5.

1. Kapituła Nagrody im. Macieja Frankiewicza (zwana dalej Kapitułą) składa się z nie mniej niż 5 osób.
2. W skład Kapituły wchodzą: przewodniczący, sekretarz, oraz pozostali członkowie Kapituły.

§6.

1. Członkowie Kapituły pełnią swoje funkcje bezterminowo.
2. Przewodniczący, sekretarz, oraz pozostali członkowie Kapituły mogą w każdym czasie złożyć rezygnację z udziału w Kapitule lub rezygnację z pełnionej funkcji.

 

III. Zgłaszanie kandydatur do nagrody

§1.

Organizatorem konkursu jest Fundacja im. Macieja Frankiewicza przy współudziale Okręgu Wielkopolskiego Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej. Mecenasem konkursu i Fundatorem Nagrody im. Macieja Frankiewicza jest Fundacja PKO Banku Polskiego SA z siedzibą w Warszawie ul. Puławska 15; 00-515 Warszawa

§2.

1. Nagroda im. Macieja Frankiewicza ma formę statuetki, dyplomu, oraz nagrody pieniężnej dla laureata.
2. Poza nagrodą główną przyznawanych jest także do 9 wyróżnień. Wyróżnienia mają formę dyplomów i nagród rzeczowych.

§3.

W konkursie mogą uczestniczyć osoby, które w dniu przyznania nagrody skończyły 15 lat, a nie przekroczyły wieku lat 25, wyróżniające się postawa patriotyczną, krzewieniem patriotyzmu wśród rówieśników, stanowiące przykład umiłowania Polski we współczesnym społeczeństwie.

 

IV. Tryb wyłaniania laureatów

§11.

Organizator Konkursu powołuje zespół referencyjny, którego zadaniem jest weryfikacja nadesłanych zgłoszeń i przedstawienie ich Kapitule. Zespół referencyjny zobowiązany jest zapewnić Kapitule możliwość wglądu do pełnej dokumentacji dotyczącej poszczególnych kandydatów do nagrody.

§12.

Spośród zweryfikowanych przez zespół referencyjny kandydatów, Kapituła w pierwszej etapie dokonuje wyboru do 10 osób nominowanych do nagrody.
Wizerunek osób nominowanych i ich dokonania są prezentowane opinii publicznej

§13.

Spośród osób nominowanych do nagrody, członkowie Kapituły w głosowaniu, wyłaniają zwykłą większością głosów laureata Nagrody im. Macieja Frankiewicza.

 

IV. Tryb pracy Kapituły

§14.

1. Kapituła wykonuje swoje obowiązki na posiedzeniach.

2. Posiedzenia Kapituły zwołuje i prowadzi Przewodniczący.

3. Zadaniem Sekretarza jest sporządzanie listy obecności (podpisanej przez uczestników), protokołowanie obrad i liczenie oddanych głosów,
oraz dopilnowanie wszystkich spraw formalnych i zachowania obowiązujących procedur.

4. Kapituła podejmuje decyzje zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy składu Kapituły. W razie równości głosów decyduje głos Przewodniczącego.

5. W razie braku możliwości udziału w posiedzeniach Kapituły, każdy jej członek może na ręce Przewodniczącego przekazać swój głos pisemnie
(pocztą tradycyjną lub elektroniczną).

§15.

Członkowie Kapituły otrzymują przed posiedzeniem zweryfikowane przez zespół referencyjny, ponumerowane i uszeregowane
alfabetycznie formularze zgłoszeniowe kandydatów do Nagrody im. Macieja Frankiewicza.

§16.

Każdy z członków Kapituły zgłasza Przewodniczącemu Kapituły, maksymalnie do dziesięciu kandydatów do Nagrody, podając preferowaną kolejność
w formie punktów od 10 do 1 i ewentualnie uzasadniając swój wybór.

§17.

Po przekazaniu wszystkich głosów, następuje ich podliczenie i wyłonienie 10 kandydatur osób nominowanych do Nagrody. Kapituła może zadecydować o tajnym trybie głosowania.

§18.

Spośród dziesięciu nominowanych kandydatur, Kapituła w wyniku głosowania dokonuje wyboru laureata Nagrody im. Macieja Frankiewicza.

§19.

1. Przewodniczący Kapituły ustala tryb, miejsce i formę ogłoszenia nominowanych i laureata Nagrody.

2. Termin ogłoszenia laureata i wręczenia Nagrody przypada corocznie w okolicy rocznicy śmierci Macieja Frankiewicza – 16 czerwca.

§20.

Członkowie Kapituły zobowiązani są do zachowania poufności obrad i przyjętego trybu ogłoszenia laureata. Protokół posiedzenia Kapituły prowadzi Sekretarz, a podpisują Przewodniczący i Sekretarz, po zaaprobowaniu treści przez członków Kapituły.

§21.

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem ustalenia.

2. Regulamin może być zmieniony w trybie właściwym dla jego ustalenia

Stawiamy na młodych patriotów 

Cechy, którymi charakteryzował się Patron Nagrody:

 • odwaga, uczciwość
 • miłość do Ojczyzny
 • patriotyzm w życiu codziennym
 • odpowiedzialność za podejmowane decyzje
 • gotowość do działania na rzecz społeczności lokalnej
 • optymizm i otwartość na innych
 • pogoda ducha, humor, umiejętność cieszenia się nawet małymi sukcesami
 • rozbudzanie w innych pasji i zachęcanie do efektywnego działania
 • życzliwy stosunek do otoczenia
Wygraj nagrodę im. Frankiewicza
VIII Edycja Konkursu o Nagrodę im. Macieja Frankiewicza

Koordynator projektu

Jarosław Pucek

+48 664 464 782

info@nagrodafrankiewicza.pl

Mecenas
Organizatorzy
Partnerzy
Patronat honorowy